Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำนำ

Yesmom ("Yesmom", "เยสมัม", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสัญญาที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวตามความยินยอมร่วมกันของเราต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราสามารถจัดเก็บจากคุณ หรือข้อมูลที่คุณสามารถต้องให้เราเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ yesmomfertility.com หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชัน ("บริการ") ของเรา และยังอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ รักษา ป้องกัน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว การใช้บริการทั้งหมดของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ (https://yesmomfertility.com/terms-of-service)

ในกรณีที่เราแจ้งให้คุณทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ฉบับเพิ่มเติม หรือการใช้งานเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมาจะมีผลต่อการเก็บรวมรวมและการใช้ของมูลด้วย

ในการใช้บริการของเรา คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูล และกิจกรรมอื่นๆ ของคุณตามที่อธิบายด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวม:

โดยตรงจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยเรา หรือโดยบุคคลที่สาม และจากช่องทางออฟไลน์ด้วยการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของคุณ


Notice: Undefined index: terms_services_policy_apply2 in /var/www/html/privacy-policy.php on line 81

จากอีเมล ข้อความ และข้อความอิเล็กทรอนิกอื่นๆ ระหว่างคุณกับเรา และใครก็ตามที่โต้ตอบกับคุณในนามของ Yesmom

ผ่านบุคคลที่สามของเรา ซึ่งเป็นแพทย์ เจ้าหน้าที่เจาะเลือดเคลื่อนที่ และห้องปฏิบัติการ

เมื่อคุณโต้ตอบกับโฆษณาและแอปพลิเคชันของเราผ่านเว็บไซต์และบริการที่เป็นบุคคลที่สาม หากแอปพลิเคชันหรือโฆษณาดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงกับนโยบายฉบับนี้ประกอบอยู่ด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย:

บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันหรือคอนเทนต์ (รวมถึงโฆษณา) ที่สามารถเชื่อมต่อ สามารถเข้าถึงได้ หรืออยู่ในการบริการ

การบริการที่เสนอให้และสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้ที่มีอายุ 21 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

เราไม่เรียกร้อง เก็บรวบรวม หรือรักษาข้อมูลจากผู้ที่เรารู้ว่าอายุน้อยกว่า 21 ปี หากเราทราบว่าผู้ใช้ผู้นั้นอายุน้อยกว่า 18 ปี เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถของเราในการลบข้อมูลของผู้นั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา หากคุณไม่ได้มีอายุ 21 ปีหรือมากกว่า คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ

1. Yesmom เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหน

(ก.) ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

ผ่านการใช้บริการ เราสามารถขอให้คุณให้ข้อมูลเจาะจงบางประเภท เช่น (1) ข้อมูลทางสถิติประชากร หรือข้อมูลในการะบุตัวตนส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณอย่างส่วนตัว เช่น ชื่อและนามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ("ข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชาการ") (2) ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ (ตามที่ชี้แจงด้านล่าง) เช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการ ที่อยู่ IP และตัวระบุตัวตนอื่นๆ ของอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลเครือข่ายของอุปกรณ์ของคุณ ("ตัวระบุตัวตนของอุปกรณ์") และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ (เช่น ประวัติการเจ็บป่วย รอบประจำเดือน อาการ) และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้ (เช่น การใช้ยาในปัจจุบัน วิธีการคุมกำเนิดในอดีตและปัจจุบัน) ("ข้อมูลสุขภาพ") ("ข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชากร" และ "ข้อมูลสุขภาพ" ได้รับการอ้างถึงโดยรวมในเรื่องนี้ว่าเป็น "ข้อมูลของคุณ") ในการเชื่อมต่อกับบริการ เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

ผ่านแบบฟอร์มที่คุณกรอกในเว็บไซต์ของเรา

ผ่านข้อมูลที่คุณให้จากการเชื่อมต่อกับบริการของเรา

ผ่านแบบสำรวจ แบบสำรวจความคิดเห็น บล็อกและโพสต์ และสิ่งต่างๆ ที่คุณส่ง

(ข.) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บเมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการ

นอกจากข้อมูลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับเราผ่านบริการของเรา เราและการให้บริการจากบุคคลที่สามของเราสามารถใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่จะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเจาะจงบางประเภทโดยอัตโนมัติ (หรืออย่างที่ไม่มีการโต้ตอบ) เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใช้หรือโต้ตอบกับบริการ ("ข้อมูลการใช้งาน") โดยข้อมูลการใช้งานนี้สามารถได้รับการจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่สามารถได้รับการดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ("อุปกรณ์"ของคุณ) เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใช้หรือโต้ตอบกับบริการของเรา ข้อมูลการใช้งาสามารถเป็นชนิดที่ไม่ระบุตัวตน หรือสามารถสัมพันธ์กับคุณ เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับข้อมูลของคุณ เราจะปฏิบัติกับข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของคุณ ข้อมูลการใช้งานที่ว่านี้สามารถรวมถึง การทำงานของอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์หรือท้องถิ่น)

เราสามารถใช้วิธีและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน ("เทคโนโลยีการติดตาม") ภายในพื้นที่บริการของเราที่คุณเยี่ยมชมหรือกิจกรรมของคุณในพื้นที่นั้น รวมถึงการจดจำคุณ และตัวเลือกตามความสมัครใจของคุณ และข้อมูลอุปกรณ์เจาะจงบางประเภทอื่นๆ ที่รวมถึงเวลาขอวัน ท่ามกลางข้อมูลอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้ "ระบบคำสั่งฝังตัว (embedded scripts)" หรือ "คุกกี้ (cookies)" ระบบคำสั่งฝังตัว (หรือคุกกี้) เป็นรหัสการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับบริการ เช่น ลิงก์ที่คุณคลิก รหัสนี้จะได้รับการดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณชั่วคราว ทำงานเฉพาะเวลาที่คุณเชื่อมต่อกับบริการ และหยุดทำงานหรือถูกลบหลังจากนั้น เราสามารถใช้เทคโนโลยีการติดตามสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับสมรรถภาพในการทำงาน เราสามารถใช้เทคโนโลยีติดตามที่มีประโยชน์ในการเข้าถึงสมรรถภาพในการทำงานของบริการ รวมถึงส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ หรือเพื่อพัฒนาคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอให้ผ่านบริการ เกี่ยวกับการทำงาน เราสามารถใช้เทคโนโลยีติดตามที่จำเป็นต้องใช้ในการเสนอการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเข้าใช้บริการ รวมถึงการระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเรา หรือติดตามตัวเลือกตามความสมัครใจเฉพาะของเรา รวมถึงในเรื่องการนำเสนอคอนเทนต์ในบริการของเรา

อาจจะมีเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ตอนนี้หรือภายหลัง ซึ่งคิดค้นและใช้งานโดยเราในการเชื่อมต่อกับบริการ นอกจากนี้บุคคลที่สามสามารถใช้เทคโนโลยีติดตามในการเชื่อมต่อกับบริการของเรา ซึ่งสามารถรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง และในอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม เราไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวนี้เข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่คุณส่งให้บริการ เราไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีติดตามจำพวกนี้และเราไม่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามคุณยินยอมที่จะประสบกับเทคโนโลยีติดตามจากบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นได้ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของเรา และยอมรับว่าคำแถลงของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้ปรับใช้กับเทคโนโลยีติดตามหรือการปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

(ค) การโต้ตอบกับบริการของบุคคลที่สาม

การบริการสามารถรวมถึงการทำงานที่อนุญาตให้การโต้ตอบเจาะจงบางประเภทระหว่างบริการและบัญชีของคุณในเว็บไซต์ แอปพลิเคลัน หรือบริการอื่นๆ (เช่น เฟซบุ๊กหรือกูเกิล) ของบุคคลที่สาม เราจะไม่มีวันแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเหล่านี้โดยปราศจากการยินยอมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของบุคคลที่สาม เมื่อคุณใช้แอปปลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สาม คุณกำลังใช้บริการของเขา ไม่ใช่ของเรา และเขา ไม่ใช่เรา จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของเขา คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนใช้บริการของบุคคลที่สามกับบริการของเรา

(ง) ประเทศไทยไม่ติดตามการเปิดเผย

ตามที่หมายเหตุไว้ด้านบน เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณหลังจากคุณเลิกใช้บริการของเราผ่านเทคโนโลยีติดตาม บุคคลที่สามมากมายกำลังพัฒนาหรือได้พัฒนาสัญญาณหรือกลไกสำหรับการแสดงออกเกี่ยวกับตัวเลือกของลูกค้า ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาหนึ่ง และในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม (เช่น สัญญาณเบราเซอร์ที่ว่า "ห้ามติดตาม (Do not track)") ขณะนี้เราไม่ได้เฝ้าสังเกตหรือกระทำการใดๆ ในเรื่องสัญญาณห้ามติดตามนี้หรือกลไลอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณทั้งขณะที่คุณกำลังใช้บริการและหลังจากคุณเลิกใช้บริการของเรา

2. เราป้องกันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

เราเข้าใจว่าการป้องกันข้อมูลของคุณนั้นสำคัญ และพยายามที่จะรวบรวมเครื่องป้องกันที่สมเหตุสมผลในด้านการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันและทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย รวมถึงการเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นรหัสในขณะที่ไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหว่างการส่งต่อ

เราได้จัดเตรียมมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ และจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณให้กับเราทั้งหมดได้รับการจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ซึ่งอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ การดำเนินการชำระเงินใดๆ ก็ตามจะได้รับการเปลี่ยนเป็นรหัสด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล SSL หรือเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความเป็นรหัสอื่นๆ หรือใช้บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับคุณด้วย เมื่อเราให้ (หรือคุณเลือก) รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบให้รหัสผ่านนี้เป็นความลับ คุณไม่ควรแบ่งปันรหัสของคุณกับใคร เราแนะนำให้คุณระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลสู่พื้นที่สาธารณะในบริการ เช่น กระดานข้อความ ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถดูข้อมูลที่คุณแบ่งปันในพื้นที่สาธารณะได้

น่าเสียดายที่การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ การส่งผ่านแบบไร้สาย หรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าเราจะป้องกันข้อมูลของคุณอย่างสุดความสามารถ แต่เราก็ไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งมายังบริการของเรา การส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวใดๆ ล้วนมีความเสี่ยงในตัว เราไม่รับผิดชอบต่อการหลบเลี่ยงมาตรการในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หรือมาตรการความปลอดภัยที่อยู่ในบริการ

3. เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างไร

เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณและข้อมูลการใช้งานด้วยวัตถุประสงค์หลากหลาย รวมถึง:

เพื่อให้บริการกับคุณ เพื่อแนะนำดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) ให้วิเคราะห์ และออกแบบการตรวจที่คุณกำลังจะตรวจ เพื่อทำงานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้สามารถส่งรายชื่อแพทย์ในพื้นที่ของคุณให้คุณได้

เพื่อให้ข้อมูล (เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิก) กับคุณ หรือเพื่อให้ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชันและข้อมูลทางการตลาดในนามของเราหรือบุคคลที่สาม เพื่อทำให้คุณสามารถเข้าร่วมฟีเจอร์ของบริการที่หลากหลาย

เพื่อพัฒนาบริการ หรือข้อเสนอของเรา

เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เพื่อติดต่อคุณในเรื่องการใช้งานบริการของคุณ และการเปลี่ยนแปลงบริการและ/หรือนโยบายการให้บริการภายใต้การไตร่ตรองอย่างรอบคอบของเรา

เพื่อทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ และบังคับให้สิทธิของเราที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงใดๆ ที่คุณและเราได้ทำสัญญา รวมถึงสำหรับการวางใบแจ้งหนี้การเก็บรวบรวมเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับวัตถุประสงค์ภายในอื่นๆ ในการเชื่อมโยงกับธุรกิจของเราหรือบริการ และสำหรับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้เมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณ หรือตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. เราเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามอย่างไรและเมื่อไหร่

เราไม่แบ่งปัน ให้สิทธิในการดำเนินการ หรือขายข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม หรือได้รับจากคุณผ่านบริการในรูปแบบที่ระบุตัวตนได้กับบุคคลที่สาม เราสามรถลบข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชากรของคุณ เพื่อให้คุณไม่ได้รับการระบุตัวตนเป็นบุคคล และให้ข้อมูลนั้นกับหุ้นส่วนของเรา (เช่น เพื่อให้หุ้นส่วนของเราสามารถตีพิมพ์งานวิจัยจากข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่นนั้น) เราสามารถให้ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดกับหุ้นส่วนของเรา (หรือยินยอมให้หุ้นส่วนของเราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากคุณ) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาว่า ผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และบ่อยแค่ไหน เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่เหมาะสมกับคุณได้ อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีวันเปิดเผยข้อมูลการใช้งานทั้งหมด หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้กับหุ้นส่วน (หรือยินยอมให้หุ้นส่วนเก็รวบรวมข้อมูลดังกล่าว) ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนคุณเป็นบุคคลได้ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย คุณมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลนี้ กรุณาดูข้อ (4)(ฉ) ด้านล่าง นอกจากนี้ เราสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ รวมถึงข้อมูลของคุณตามความประสงค์ในครั้งที่คุณให้ข้อมูลของคุณ และตามที่อธิบายด้านล่าง หรือตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณดังนี้

(ก) เมื่อคุณร้องขอข้อมูลจาก หรือให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม คุณจะได้รับการนำเสนอพร้อมตัวเลือกในบริการของเรา เพื่อรับข้อมูลเจาะจงบางประเภท และ/หรือข้อเสนอทางการตลาดโดยตรงจากบุคคลที่สาม หรือให้เราส่งข้อมูลเจาะจงบางประเภทให้กับบุคคลที่สาม หรือให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หากคุณเลือกตามนี้ ข้อมูลของคุณและข้อมูลอื่นๆ สามารถได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังกล่าว และข้อมูลทั้งหมดที่คุยเปิดเผยจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม นอกจากนี้บุคคลที่สามสามารถจัดเก็บ เก็บรวบรวม หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับเทคโนโลยีติดตาม คอนเทนต์ เครื่องมือแอปพลิเคชัน หรือโฆษณาของบุคคลที่สามนี้ในบริการของเรา หรือเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามผ่านบริการของเรา ซึ่งสามารถรวมถึงการใช้เครื่องมือบุคคลที่สาม เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ พินเทอเรส หรือเครื่องมือในการโพสต์หรือแบ่งปันคอนเทนต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ และโดยการโต้ตอบเช่นนี้ คุณยินยอมให้กับการปฏิบัติการดังกล่าวของบุคคลที่สาม ซึ่งยังสามารถรวมถึงการสั่งหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามผ่านเราในที่ที่เราระบุว่าบุคคลที่สาม (ไม่ใช่ Yesmom) เป็นผู้ขายหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว คุณสามารถจำแนกได้เมื่อบุคคลที่สามสัมพันธ์กับการดำเนินการหรือบริการดังกล่าวแทนที่จะเป็น Yesmom และเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าวเฉพาะในขอบเขตที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือบริการ เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติการของบุคลลที่สามดังกล่าว ดังนั้นคุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามและการปฏิบัติการของบุคลลที่สามก่อนที่จะร้องขอข้อมูลจากหรือโต้ตอบกับบุคคลที่สาม

(ข) บุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา เราสามารถใช้ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อดำเนินงานบริการเจาะจงบางประเภทในนามของเรา หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริการ เช่น (๑) เพื่อช่วยเราในการจัดการทางธุรกิจของบริการ (๒) เพื่อจัดการฐานข้อมูลของข้อมูลลูกค้า (๓) เพื่อให้เป็นผู้จัดบริการ (๔) เพื่อให้ออกแบบและ/หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกเล่นต่างๆ ของบริการ (๕) เพื่อให้ติดตามกิจกรรมและข้อมูลวิเคราะห์ของบริการ (๖) เพื่อทำให้เราสามารถส่งข้อเสนอพิเศษหรือดำเนินงานด้านการบริหารการบริการอื่นๆ ให้กับคุณ และ (๗) สำหรับบริการอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเราในการขยายความสามารถธุรกิจของเรา ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจของคุณได้

นอกจากนี้ เราสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น บริษัทจ่ายเงินสไตรป์ (Stripe) เพื่อช่วยเราในการดำเนินการการชำระเงินของคุณ เว้นเสียแต่ว่าเราแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ให้บริการของเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เราแบ่งปันให้ นอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเหลือเรา เราสามารถให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายเหล่านี้ รวมถึงตัวระบุอุปกรณ์ เฉพาะเมื่อจำเป็นในการปฏิบัติงานบริการให้คุณหรือให้เราเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ที่เป็นบุคคลที่สามสามาถติดตั้งและเข้าใช้เทคโนโลยีติดตามของเขาบนอุปกรณ์ของคุณ และสามารถเก็บรวบรวม หรือมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะรวมถึงข้อมูลของคุณด้วย เราไม่รับผิดชอบต่อเทคโนโลยีหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามเหล่านี้ อย่างไรก็ตามบุคคลที่สามบางรายสามารถเสนอตัวเลือกเจาะจงบางประเภทในเรื่องการปฏิบัติงานให้กับคุณ และหากเราได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สามดังกล่าวในเรื่องตัวเลือกในการไม่ทำหรือปรับแต่งการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณของเขา เราจะทำให้ข้อมูลนี้อยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิผลหรือการร่วมมือกับบุคคลที่สามในเรื่องตัวเลือกในการไม่ทำใดๆ

(ค) เหตุผลทางการบริหารงานและกฎหมาย เราสามารถเข้าถึง ใช้งาน สงวน ขนย้าย และเปิดเผยข้อมูลของคุณ (รวมถึงตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลของคุณ) ให้บุคคลที่สาม (๑) เพื่อตอบสนองกฎหมาย กฎเกณฑ์ หมายศาล คำร้องทางราชการ หรือกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ ที่ปรับใช้ได้ หากอยู่ในความเชื่อที่ดีของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการและเห็นชอบด้วยกฎหมาย (๒) เพื่อปกป้องและ/หรือแก้ต่างเงื่อนไขในการใช้งานหรือนโยบายอื่นๆ ที่ปรับใช้ได้กับบริการของเรา รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากเรื่องนี้ (๓) เพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงของบริการ หรือบุคลลที่สามต่างๆ และ/หรือ (๔) เพื่อค้นหา ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิกต่างๆ มากไปกว่านั้น เราสามารถใช้ที่อยู่ IP หรือตัวระบุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อระบุผู้ใช้ และสามารถกระทำดังกล่าวในการทำงานร่วมกับบุคลลที่สาม เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการบริการไร้สาย และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคลลที่สาม ด้วยความรอบคอบของเรา ภายใต้กฎหมายที่ปรับใช้ได้ การเปิดเผยดังกล่าวสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยปราศจากการแจ้งเตือนกับคุณ

(ง) การรวมตัวทางธุรกิจและการโอนกิจการ เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณ รวมถึงตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลของคุณ และข้อมูลการใช้งานกับบริษัทแม่ บริษัทในสังกัด และบริษัทในเครือ เรายังสามารถสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและโอนข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด (๑) ไปยังเจ้าของที่ตามมาภายหลัง เจ้าของร่วม หรือผู้ประกอบธุรกิจของ Yesmom และบริการ หรือ (๒) ในการเชื่อมต่อกับการรวมบริษัท การรวมหน่วยงาน การปรับโครงสร้าง การขายผลประโยชน์ที่สำคัญทั้งหมดของเรา และ/หรือทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ รวมถึงระหว่างการดำเนินการบัญชีค้างชำระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระหนี้ หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราที่เราครอบครองเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ได้รับการโอน และคุณเห็นด้วยและยินยอมต่อการมอบหมายของเรา หรือการโอนสิทธิไปยังข้อมูลส่วนตัวของคุณ

(ฉ) สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เปิดเผยโดยเรา เมื่อคุณให้ข้อมูล

5. คอนเทนต์ของบุคคลที่สาม ลิงก์ไปสู่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามปรากฏในบริการหรือไม่

บริการสามารถประกอบด้วยคอนเทนต์ ลิงก์ หรือแอปพลิเคชันที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ เมื่อหน้าจากบริการส่งถึงคุณด้วยจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้าของเขา นอกจากนี้ เมื่อคุณเข้าใช้บริการ คุณสามารถถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งทำงานและได้รับการควบคุมโดยบุคคลที่สาม ที่เราไม่ได้ควบคุม เราไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัวที่ปรับใช้โดยบุคคลที่สามเหล่านี้ หรือแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันของพวกเขา และเขาสามารถติดตามคุณผ่านบริการออนไลน์หลายชนิด และสามารถแบ่งปันผลลัพธ์ของการติดตามนี้กับเราและ/หรือผู้อื่น บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถที่จะมีเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ และขอให้คุณเห็นด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณ "คลิก" ลิงก์ การ"คลิก" นั้นสามารถพาคุณออกจากบริการไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น บริการออนไลน์อื่นๆ เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีติดตามของเขาเข้ากับคุณ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชากรได้อย่างเสรี และอาจจะหรืออาจจะไม่มีนโนบายความเป็นส่วนตัวของเขาเอง เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ หรือการปฏิบัติงานของเจ้าของบริการที่เป็นบุคคลที่สาม ตรวจสอบให้แน่ว่าทบทวนนโยบายต่างๆ ของเจ้าของบริการที่เป็นบุคคลที่สามดีแล้ว ก่อนจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือโต้ตอบกับแอป และคอยระมัดระวังในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ เรายังส่งเสริมให้คุณสังเกตเมื่อคุณออกจากบริการของเรา และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามในทุกๆ ตำแหน่งที่ตั้ง และคอยระมัดระวังในการเชื่อมต่อกับพวกเขา

6. ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลและความสมัครใจในการสื่อสารของฉันอย่างไร

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความแม่นยำของข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราคุณสามารถร้องขอที่จะทบทวน แก้ไข หรือปรับข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราผ่านอีเมล support@yesmomfertility.com เราจะพยายามด้วยความสุจริตใจในการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ของเราตามคำร้องขอให้เร็วที่สุดเท่าที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ (แต่เราสามารถสงวนข้อมูลก่อนหน้าไว้เป็นบันทึกทางธุรกิจได้) โปรดหมายเหตุว่า การนำออกหรือลบข้อมูลทั้งหมดของคุณจากฐานข้อมูลของเราไม่ได้ทำไปได้เสมอไป และข้อมูลที่เหลืออยู่สามารถคงไว้เป็นสื่อบันทึกสำรองได้ คุณสามรถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสื่อสารผ่านอีเมลการตลาดของเราที่คุณได้รับจากเราได้ ตามคำแนะนำที่อยูในอีเมลส่งเสริมการขายของเรา วิธีการนี้จะไม่ส่งผลต่อการตอบรับเป็นสมาชิกที่ตามมาภายหลัง และหากการเลือกของคุณนั้นจำกัดอยู่แค่กับอีเมลบางประเภท การเลือกที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ของคุณจะอยู่ในข้อจำกัด จะไม่ส่งผลต่อการตอบรับเป็นสมาชิกที่ตามมาภายหลังหรือที่แตกต่างออกไป กรุณาหมายเหตุว่าเราสงวนสิทธิที่จะส่งสารเจาะจงบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราของคุณ เช่น การประกาศทางการบริหารงานหรือบริการ และข้อความที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ หากคุณเลือกที่จะไม่รับสารการตลาดของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติการที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านอีเมลได้ที่

info@yesmomfertility.com

7. ฉันสามารถลบบัญชีของฉันได้ไหม

หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราอีกต่อไป คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้โดยการส่งคำร้องขอมาที่อีเมล support@yesmomfertility.com เมื่อคุณปิดบัญชีของคุณ เราจะนำข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวของคุณออกภายในสามสิบ (30) วันหลังจากเราได้รับคำร้องขอของคุณ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชากร หรือข้อมูลสุขภาพใดๆ ที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ และได้ยินยอมให้ใช้ในการวิจัยของ Yesmom จะไม่สามารถนำออกจากจากการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้วที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ ห้องปฏิบัติการ แพทย์ และเจ้าหน้าที่เจาะเลือดของเราสามารถสงวนข้อมูลของคุณไว้ได้ตามที่บังคับไว้โดยกฎหมายท้องถิ่น และเราสามารถสงวนฉบับสำรองไว้ได้ในระยะเวลาที่จำกัดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเรา นอกจากนี้เราสงวนข้อมูลส่วนตัวและทางสถิติประชากรของคุณที่เกี่ยวข้อกับประวัติการสั่งซื้อของคุณ (เช่น ชื่อ ช่องทางติดต่อ และข้อมูลการดำเนินการ) ไว้ในปริมาณจำกัด ตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังมีการใช้งาน หรือตามที่จำเป็นต่อจุดประสงค์ในการให้บริการกับคุณ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการร่วมมือ

8. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ แต่หากเราดำเนินการนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการหมายเหตุไว้ในเว็บไซต์ (https://yesmomfertility.com/) ของเรา โดยการส่งอีเมลให้คุณ หรือโดยวิธีการอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ได้รับการปรับแก้ และการใช้บริการของเราของคุณเมื่อใดก็ตามบ่งบอกการยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศแล้ว เงื่อนไขใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ได้รับการตัดสินชี้ขาดทางศาลยุติธรรมว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขเหล่านี้จะสงวนไว้ในขอบเขตที่จำเป็นในการเป็นสิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่ที่เห็นชอบด้วยกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินคืออะไร

เนื่องจากว่าเราต้องการจัดส่งการตรวจให้ถึงคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงมีนโยบายการคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณร้องขอการคืนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะสามารถดำเนินการให้ได้ หลังจาก 24 ชั่วโมงแล้ว เราจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้คุณได้